5


Nó là cái bát với cái đĩa chúng ta ăn hàng ngày đó :)