8


Đáp án: Nấu bếp củi ngày xưa, anh đỏ ở đây là lửa, chị đen là nồi.