13

Đáp án
Cái ống nhổ của ông bà ngày xưa hay ăn trầu ý, mấy bạn thành phố về quê mới thấy nhé.