56


Đáp án
Mỗi ví có 1 USD và chiếc ví này nằm trong chiếc ví kia