59


Cái rế, dùng để xong nồi lên trên.
Chắc cái này chỉ những người ở quê, nấu bếp củi mới biết :))