7

Đáp án
Đặt ký hiệu từ A đến F vào các đầu cân. Theo hình vẽ ta có:
A + B = 24 mà A = B. Suy ra A = B = 24/2 = 12
Lại có A = C + D mà C = D. Suy ra C = D = 12/2 = 6.6.
C = 6 là tổng số cân của ba quả táo. Suy ra mỗi quả táo bằng 2 kg.
D = 6 là tổng số cân của hai kiwi. Suy ra mỗi kiwi bằng 3 kg
Tương tự ta có E = F = B/2 = 12/2 = 6.
F = 6 là tổng của một táo, một kiwi và một cam. Trong đó, táo bằng 2 kg, kiwi bằng 3 kg. Suy ra cam bằng 1 kg.
E = 6 là tổng của hai cam và một chuối. Trong đó, cam bằng 1 kg. Suy ra chuối bằng 4 kg.
Vậy các số cần điền vào dấu hỏi chấm là: táo = 2, cam = 1, kiwi = 3, chuối = 4.