10


Đáp án
Hình vuông lớn được chia thành 4 hình vuông nhỏ. Trong mỗi hình vuông nhỏ có một ô vuông màu xám. Số trong ô vuông này bằng tổng ba số còn lại trong hình vuông nhỏ chứa nó.
Theo quy luật này ta có:
3 + 4 + 5 = 12.
6 + 2 + 5 = 13.
2 + 7 + 5 = 14.
2 + 7 + 1 = 10.
Vậy số cần điền vào dấu hỏi chấm là 10.