57Có thể nhận thấy:
6 x 2 + 1 = 13.
13 x 2 - 1 = 25.
25 x 2 + 1 = 51.
51 x 2 - 1 = 101.
101 x 2 + 1 = 203.
Hay có thể thấy:
6 x 2 + 13 = 25.
13 x 2 + 25 = 51.
25 x 2 + 51 = 101.
51 x 2 + 101 = 203.
Vậy số tiếp theo cần điền vào dấu hỏi chấm là 203.