60

Đáp án
Bạn thay hai chữ số 0 vào số 111 để biến nó thành 001 và ba chữ số 0 vào số 999 để được chuyển giá trị của nó thành 0 là sẽ được phép tính đúng.
Phép tính ban đầu: 111 + 333 + 777 + 999 = 1111 là sai vì đáp số phải là 2220.
Phép tính sau khi thay 5 chữ số 0 là 001 + 333 + 777 + 000 = 1111 (đúng).