55

Đáp án:  Tất nhiên là chọn phòng thứ 3 vì sau 3 năm bị nhịn đói làm gì còn con sư tử nào sống xót nữa chứ?