4


Số cần điền vào dấu hỏi chấm là 21.
Ta có tổng ba chiếc mũ bằng 30. Suy ra mỗi chiếc mũ có giá trị bằng 10.
Tổng của hai đôi găng tay và một chiếc mũ là 18 mà mũ có giá trị bằng 10. Suy ra mỗi đôi găng tay có giá trị bằng 4 và mỗi chiếc găng tay có giá trị bằng 2.
Đôi găng tay trừ đôi tất chân bằng 2 mà đôi găng tay có giá trị bằng 4. Suy ra đôi tất chân có giá trị bằng 2 và mỗi chiếc tất bằng 1.
Thay các số vào dòng có dấu hỏi chấm ta được:
1 + 10 x 2 = 21.