73Đáp án đúng là A.
Giải thích:
Pi = 3.141592653...
Số đường thẳng vẽ nên 10 hình trong dãy thể hiện 10 chữ số đầu tiên của số Pi. Do đó, số đường thẳng của hình cuối là 3, tương ứng với hình tam giác (lựa chọn A).