26

Đáp án: Vì cái thang máy đó không lên được tới tầng 50