21
Đáp án: Không phải cha tất nhiên là mẹ rồi:) 
Là mẹ của người bé