22Đáp án: Không con nào cả, vì Nam đâu phải chủ của chúng đâu.