25Quy luật: (Số ở đỉnh x Số ở góc đáy bên trái) + (Số ở đỉnh x Số ở góc đáy bên phải) = Số trong tam giác.
Ta có:
2 x 3 + 2 x 5 = 16.
5 x 1 + 5 x 7 = 40.
3 x 9 + 3 x 2 = 33.
8 x 3 + 8 x 6 = 72.