29


Lần một mua 7$ bán 8$, lãi 1$. Lần 2 mua 9$ bán 10$, lãi 1$. Tổng cộng lãi $2.