30


Đáp án : Vì người cao hơn là mẹ của người thấp hơn :))