31


Đáp án : Phòng 3 vì sư tử chết hết rồi thì làm sao phải sợ