32


Đáp án : Hai ô tô đi ngược nhau thì tất nhiên lướt qua nhau rồi mà bồ tèo.