35


Đáp án: Nếu như quả bóng có giá X đồng và chiếc gậy đắt hơn nó 1 USD, ta có giá gậy = X+1
Theo đề bài, ta có bóng+gậy = X+(X+1) = 1,10
2X+1=1,10
2X=0.1
X= 0.05