37

Đáp án: Không có ai nói dối cả vì 3 người bác sĩ đó là 3 chị gái của Sơn.