41

Đáp án: Trong câu hỏi này, nhiều người đã đưa ra đáp án là 12, tuy nhiên đây là kết quả không chính xác.
Nếu tinh ý một chút, bạn sẽ nhận ra không hề có dấu cộng ở cuối dòng thứ nhất và thứ hai. Như vậy, nếu viết liền các dãy số với nhau, ta được phương trình:
1 +1 +1 +1 +11 +1 +1 +1 +11 +1 x 0 +1 = 30