42

Đáp án
Nhìn vào đáp án, chúng ta sẽ đếm được 35 tam giác bên trong hình ngũ giác này.