44


Đáp án: Xếp thành số Pi =3.14 thì nó sẽ nhỏ hơn 4 và lớn hơn 3