45


Đáp án: Đó là câu: “Thôi, mình chả tham gia nữa”. Thế là nghiễm nhiên anh ta được ra ngoài.
Góp ý câu đố