17


3 con gà mái cần 3 ngày để đẻ 3 quả trứng, tức là mỗi con đẻ 1 quả sau 3 ngày. Nếu là 12 con, chúng ta có 12 quả sau 3 ngày, và 48 quả sau 12 ngày.