53

Đáp án: Mỗi ví có 1 USD và chiếc ví này nằm trong chiếc ví kia