87

Đáp án
2 người ông cũng đồng thời là 2 người cha và 2 người cha cũng chính là 2 con trai. Vì vậy cần 4 vé cho 2 người ông và 2 người cha.