88

Đáp án
Anh ta không thể bị điếc vì vẫn nghe được địa điểm vị khách muốn xuống.